Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det kan søkes om følgende tilskudd:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til veibygging
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

Tiltak til andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Veiledning

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging eller miljøtiltak i skog skrives på skjema utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet.
Ved søknad om tilskudd til tynning, drift med taubane, hest mv. må en kontakte kommunen for informasjon om søknaden.