Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det kan søkes om følgende tilskudd:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til veibygging
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

På Landbruksdirektoratet sin hjemmeside finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Dersom du ønsker å søke om tilskudd til tynning, drift med taubane, hest eller lignende, ber vi deg om å ta kontakt med oss for mer informasjon.