Fysio- og ergoterapi

Fysioterapeuter har kroppen og menneskets bevegelser som utgangspunkt for sine tiltak. Fysioterapeuten gir hjemmebehandling til de som ikke kan komme til instituttet. Det gis behandling til eldre i institusjon samt barn og unge i barnehage og skole. Forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ulike grupper i befolkningen er også en arbeidsoppgave.

Kommunal fysioterapi

Målgruppe er personer med smerter eller nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet, eller sammensatte funksjons- og deltakelsesvansker. Vanskene kan være medfødt eller ervervet. Personene kan ha behov for assistanse for å oppnå, gjenvinne eller vedlikeholde sine optimale funksjons- og deltakelsesmuligheter. Det kan være på det fysiske, sansemessige, psykiske og/ eller sosiale plan, i forhold til hjem, skole, arbeid og/ eller fritid.

Målsettingen er å optimalisere personens forutsetninger for bevegelse, aktivitet og deltakelse, for å fungere mest mulig selvstendig i dagliglivet.

Gruppetilbud:

  • Bassenggruppe for barn med henvisning.
  • Åpen barselgruppe for småbarnsmødre
  • Åpen trimgruppe for eldre på Rossvollheimen og Venn
  • Åpen SOL-gruppe for personer med psykiske plager

Avdelinga yter tjenester i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om pasient- og brukerrettigheter

Kommunal ergoterapi

Ergoterapeuter har mennesket i aktivitet i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for sine tiltak. Ergoterapeuten formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser i alle aldersgrupper. Bistand i tilrettelegging av bolig og omgivelser er en annen oppgave. Ergoterapeuten drar på hjemmebesøk til hjemmeboende og til barn og unge i barnehage og skole.

Privat fysioterapi

Fysioterapeutene i privat praksis tar i mot pasienter til behandling etter rekvisisjon fra lege. Ved Børsa fysioterapi AS jobber tre fysioterapeuter.

Adresse: Rådhusvegen 1, 7353 Børsa. Telefon: 72 86 73 59

Fagleder: Toril Eid Kjerstad
Tlf.: 72 86 73 57
Mobiltlf.: 941 31 726
E-post: Toril.Eid.Kjerstad@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut