Alle barn, unge og deres familie har rett på gratis skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av Helsestasjonen, og arbeider for at barn skal ha god helse og trivsel, i tillegg til å forebygge sykdom og skade. 

Vårt fokus er å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å mestre de utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn, unge og familier i sårbare faser i livet. Dette gjør vi i tett samarbeid med barnet selv, foresatte og skole. Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig, og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har åpen dør for alle elever - du finner oss i skolens egne lokaler. Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt, og du trenger ikke ha avtale på forhånd. Du kan også ringe, sende sms eller epost. Husk å ikke sende helseopplysninger på sms eller epost.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Vi jobber etter Helsedirektoratets retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste (Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom).

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Lurer du på hva Skolehelsetjenesten kan hjelpe med?

Vi utfører

 • helseundersøkelser
 • helseopplysning og veiledning både individuelt, i grupper eller klassevis
 • vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • vekstmålinger
 • undersøkelse av syn og hørsel ved behov
 • kartlegging og oppfølging med målretta samtaler
 • henvisning til andre instanser ved behov

Tverrfaglig samarbeid

Barnet eller ungdommen, foresatte og skolen er helsesykepleierens nærmeste samarbeidspartnere. Helsesykepleier er en del av skolens hjelpeteam og en viktig aktør i laget rundt barnet. 

For å gi et helhetlig og best mulig helsetilbud samarbeider vi også med for eksempel helsestasjonslegen, fastlegen, PPT, familiesenteret, barneverntjenesten, psykisk helse og rus, fysio- og/eller ergoterapeut, BUP og NAV. 

Helsesykepleier kan være behjelpelig med å formidle kontakt med aktuelle instanser og vi innhenter alltid samtykke før vi formidler informasjon.

Barneskole

Skolehelsetjenestens program på barneskolen

 1. klasse
 • Helseopplysning i klasse om kropp, følelser og grenser
 • Individuell helsesamtale og vekstmåling med barn, foresatte og helsesykepleier på skolen
 • Legeundersøkelse på helsestasjonen
 • Deltar på foreldremøte på høsten
2. klasse
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
 • Undervisning om psykologisk førstehjelp
3. klasse
 • Helseopplysning i klasse
 • Deltar på foreldremøte
 • Måling av høyde og vekt
5. klasse
 • Helseopplysning i klasser og grupper om pubertet og selvfølelse
6. klasse
 • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7. klasse
 • Vaksine mot HPV (humant papilloma virus), to doser

Ungdomsskolen

Ungdomstida er ei fin tid, men kan også være utfordrende for både ungdommen og foreldre. Det skjer mye utvikling disse årene både fysisk, psykisk og følelsesmessig. Venner betyr mye for ungdommen, men de har fortsatt stort behov for trygghet og støtte fra foreldrene for å utvikle seg på en sunn og god måte. Det krever mot av ungdommen å ta egne valg og å sette grenser for seg selv, da er foreldrene ungdommens viktigste ressurs.

 

Skolehelsetjenestens program på ungdomsskolen

8. klasse
 • Helseopplysning i klasse
 • Individuell helsesamtale med helsesykepleier
 • Måling av høyde og vekt
 • Deltar på foreldremøte på høsten
9. klasse
 • Tverrfaglig helsedag med aktuelle tema
10. klasse
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kusma og polio (DTP-PIV)

Utfordringer i familien?

Noen ganger kan det skje ting i livet som gjør at familien kommer i en vanskelig livssituasjon (eksempelvis familiekonflikt, samlivsbrudd, økonomiske utfordringer, fysisk/psykisk sykdom, utfordringer med rus eller tap av nære). Barn og unge vil ofte påvirkes av hvordan familien har det og vi oppfordrer derfor foresatte til å informere skolen og/eller helsesykepleier om det som er vanskelig. Det er viktig informasjon for å forstå barnet og å møte det på en god måte. 

Når familielivet blir utfordrende, kan alle ha behov for råd, veiledning og støtte. Skolehelsetjenesten kan være behjelpelig i slike situasjoner, og tar gjerne imot henvendelser. Jo tidligere vi blir kjent med utfordringene, desto lettere kan vi hjelpe. 

Barnets helsejournal

Når et barn blir født, opprettes en helsejournal på barnet som skal bidra til forsvarlig oppfølging fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus og informasjon fra helseundersøkelser og samtaler, samt kopier av brev og epikriser, jamfør pasientjournalforskriften.

I henhold til helselovgivningen (pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.), har foreldre/foresatte som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet. Det kan likevel være særlige grunner til at enkelte opplysninger bør holdes tilbake.

Barn over 12 år har, i henhold til helselovgivningen, innsynsrett i helsejournalen.

Når barnet er mellom 12 og 16 år trenger ikke opplysninger gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret, dersom barnet ikke ønsker det. Dette bør respekteres så langt som mulig.

For ungdom mellom 16-18 år skal bare opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta foreldreansvaret videreformidles til foresatte. Ungdommen orienteres da på forhånd om hvilke opplysninger som må videreformidles.

 

På flyttefot?

Barnets helsejournal skal følge barnet der det bor. Gi beskjed til helsesykepleier dersom dere flytter fra/til en annen kommune, slik at journalen oversendes. Dette for å sikre god kontinuitet og oppfølging i helsetilbudet.

Helsesykepleier ønsker kontakt med alle barn og ungdommer som kommer til Skaun kommune.