Bygge selv – tips og råd

Informasjonsblader – byggeregler for ulike byggetiltak

Skjemaer og blanketter

Oversikt over byggereglene

Selvbygger - forskrift med veiledning

Tidsfrister
 

Oppdeling av boenheter – forskrift med veiledning

Bestemmelsen presiserer når det oppstår søknadspliktig oppdeling av boenhet. Bestemmelsen må ikke blandes sammen med andre søknadspliktige tiltak, som endring fra tilleggsdel til hoveddel. Se her for mer informasjon.
 

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg.

Eksempelsamlingen skal kunne gi hjelp til tiltakshaver ved søknad om fravik av tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk.
 

Riving av bygg

Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Trykk her for mer informasjon.
 

SEFRAK-registrerte bygg

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Få mer informasjon om dette her.


Dispensasjon

Informasjon og skjema

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut informasjon til tiltakshaver og søker med vedlagt skjema for søknad om dispensasjon her.

 

Veiledere fra fylkesmannsembetet

Noen fylkesmannsembeter har laget en dispensasjonsveileder. Dispensasjonsveilederne er skrevet for kommunens saksbehandlere, men inneholder informasjon som er nyttig også for deg som skal søke om dispensasjon. Se blant annet Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Dispensasjon fra veglov
Når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, gjelder veglovens avstandsregler. I de tilfellene det er vist en byggegrense i reguleringsplanen, vil denne byggegrensen gjelde foran veglovens avstandskrav. Søknad om dispensasjon etter vegloven finner du her.


Strategi for kommunens tilsyn etter plan- og bygningsloven 

Strategien beskriver hvordan Skaun kommune planlegger å gjennomføre sine tilsyn og hvilke type saker og tema som er prioritert. Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven § 25-1 er vedtatt i Plan- og miljøutvalget 28.11.2017 i politisksak 54/17.

Tilsynsstrategi 2018 - 2020


Informasjon til foretak

Finn ut om du kan erklære ansvar i et byggeprosjekt.

Direktoratet har lansert ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt. Denne veiviseren finner du her.


Slik søker du

Send søknaden til postmottak@skaun.kommune.no

Eller til:

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa


I søknaden skal:

  •  Alle bilder og dokumenter være i PDF-format
  •  Filer skal være oppdelt etter innhold
  •  Inger filer med passordbeskyttelse
     

Skaun kommune tar også imot elektroniske byggsøknader gjennom tjenesten Byggsøk