I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-3 vedtok Plan- og miljøutvalget i Skaun kommune, sak nr. 36/23, å legge forslag til detaljregulering for Venn oppvekstsenter ut til offentlig ettersyn og høring. 

Hensikten med reguleringen er å legge rammer for å bygge nytt oppvekstsenter i Venn sentrum. Planen sikrer areal for nye bygninger til skole og barnehage, uteareal/lek og opphold, adkomst, hente- og bringeløsning, parkering, samt nytt gårdstun. Planforslaget er en detaljregulering med utgangspunkt i områdeplanen for Venn sentrum vedtatt 14.02.2023.

Innspill/merknader

Eventuelle merknader framsettes skriftlig innen 24.10.2023 og sendes: 

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa 

Du kan også sende innspill og/eller merknader på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.