I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune, sak nr. 7/21, å legge forslag til detaljregulering Elvebakken ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger langs Børselva på østsiden av Børsa sentrum og omfatter 42,8 daa. Planen legger til rette for sentrumsnær boligbygging.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 12.09.2021.

Dokumenter: