Planområdet ligger på den gamle Prix-tomta i Buvika sentrum mellom FV 800 i nord og FV 6646 i sør, gnr/bnr 8/9. Området reguleres til boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal.

Dokumenter:
Kunngjøring
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kapittel IV. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kapittel 15 må være framsatt skriftlig for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.