Vedtak

Kommunestyret vedtar reguleringsplan for nytt boligfelt Hegglia, som vist på plankart sist revidert 02.11.2020, med reguleringsbestemmelser sist revidert 07.11.2023, i medhold av plan og bygningslovens § 12-12. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9. 

Vilkår: i tillegg til uttalelser som er besvart ved offentlig ettersyn og høring for planforslag med frist 02.06.2016, må eier av plan lage en oppdatert vurdering i henhold til gjeldende lov- og forskriftskrav med hensyn til universell utforming.

 

Klage

Eventuelle klager merkes «sak 65/2023» og sendes på epost til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Plan og miljø
Postboks 74
7358 Børsa

Du kan også bruke digitalt skjema for klage

Klager må framsettes skriftlig innen 15.01.2024.

 

Dokumenter