I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 25.08.2020, sak nr. 22/20, å legge forslag til reguleringsplan for Børsa brannstasjon ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Bestemmelser

Geoteknisk notat

Illustrasjonsplan

Mulighetsstudie

Planbeskrivelse

Plankart

ROS

Støyvurdering

Saksfremlegg

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

 

Merknader må sendes inn i høringsperioden 26.08.20 – 07.10.20.