Read English version below

I kveld kan det komme ekstremt sterke vindkast, da ekstremværet «Ingunn» treffer Trøndelag. I dag har vi derfor forberedt oss godt. Både hjemmetjenesten og eiendomsdrift er klare for kvelden og morgendagen. 

Eiendomsdrift har også vært ute og sikret kommunale bygg, og har sørget for at utstyr og kjøretøy er klar til innsats.

Vi har foreløpig besluttet å holde skoler og barnehager, samt alle andre kommunale bygg, åpne på torsdag. Dette er likevel noe både innbyggere og ansatte må forvente at kan forandre seg på kort varsel.

Disse rådene gjelder nå

Det er fortsatt rådene fra beredskapsmyndighetene som gjelder. Du kan lese alt om ekstremværet, og holde deg oppdatert, ved å følge lenken under.

Les mer om ekstremværet her 

Fra artikkelen kommer Meteorologisk institutt med følgende råd:

Instruksjoner 

 • Hold dere inne.
 • Følg råd fra beredskapsmyndigheter.
 • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no).
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Konsekvenser

 • Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett.
 • Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. 
 • Broer kan stenges.
 • Takstein og takplater blåser av hus og bygninger.
 • Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid.
 • Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket.
 • Strømforsyningen vil bli betydelig påvirket.
 • Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt. Kolonnekjøring og/eller stengte veier forventes.
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Stenger kommunale bygg for fritidsaktiviteter

Som et resultat av den sterke anbefalingen om å holde seg innendørs, har vi valgt å stenge kommunale bygg og haller som brukes til fritidsaktiviteter. Dette gjelder i første omgang ut onsdag 31. januar. All organisert trening i kommunale anlegg, samt undervisning på kulturskolen, vil derfor utgå i denne perioden. Etter planen vil drifta gjenopptas som normalt i morgen, torsdag. Rådhuset vil også holde åpent som vanlig på torsdag.

Arrangementer under Vinterkulturuka rammes også

Beslutningen om å stenge bygg vil også ramme flere av kveldens arrangementer under Vinterkulturuka. For å få fullstendig oversikt over hva som er avlyst, sjekk mittskaun.no via lenken under.

Se hvilke arrangementer som påvirkes her


English version: Information about the extreme weather «Ingunn»

This afternoon, the extreme weather «Ingunn» hits Trøndelag. Read about the consequences, and the applicable advice.

Tonight, extremely strong gusts of wind may occur as the extreme weather, named «Ingunn», hits Trøndelag. Today, we have prepared well for this. Both home care services and property management are ready, both for this evening and for tomorrow. 

Property management has also been out, securing municipal buildings and ensuring that equipment and vehicles are ready for action. 

We have currently decided to keep schools, kindergartens, and all other municipal buildings open on Thursday. However, this is something both residents and employees should expect could change at short notice.

Current advice

The advice from emergency authorities still applies. You can read everything about the extreme weather and stay updated by following the link below.

Read more about the extreme weather here

From the article, the Meteorological Institute provides the following advice:

Instructions

 • Stay indoors.
 • Follow advice from emergency authorities.
 • If you MUST drive, follow advice from the Norwegian Public Roads Administration and check road reports (175.no).
 • Follow advice and check the status from transportation providers.
 • Prepare your home for a potential prolonged power outage.
 • The need for emergency preparedness should be continuously assessed by emergency responders.
 • Exercise caution in coastal areas and at sea.
 • Consider measures in advance to limit damage.

Consequences

 • It is dangerous to be outdoors, and unusually significant damage to buildings, infrastructure, forests, and power grids is expected.
 • Significant risk of flight cancellations, boat disruptions, and other transportation interruptions.
 • Bridges may be closed.
 • Roof tiles and plates may be blown off houses and buildings.
 • Many journeys may experience significantly longer travel times.
 • Local power supply will be significantly affected.
 • Many roads may be closed due to trees or other objects on the road.
 • Snowdrift in the mountains will result in reduced visibility. Convoy driving and/or closed roads are expected.
 • High waves can damage infrastructure and buildings in coastal areas.

Municipal buildings closed for recreational activities

As a result of the strong recommendation to stay indoors, we have chosen to close municipal buildings and halls for recreational activities. This applies initially until Wednesday, January 31. All organized training in municipal facilities, as well as classes at the cultural school, will be cancelled during this period.

Operations will resume as usual tomorrow, Thursday. The Town Hall will also be open as usual on Thursday.

Events during the Winter Culture Week will be affected

The decision to close buildings will also impact several of tonight's events during the Winter Culture Week. For a complete overview of cancellations, check mittskaun.no by following the link below.

See which events will be impacted