Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er kommunens overordnede styringsdokument for skaunsamfunnets langsiktige utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel skal sette mål og strategier for hele samfunnet, og for kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi skal bruke, verne og utvikle arealene i kommunen.

 

Et planprogram er en slags oppskrift på hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel for 2022-2034 kan leses her

Planprogrammet inneholder:

-             formålet med planarbeidet

-             organisering av arbeidet

-             planprosessen med frister og deltakere

-             opplegget for medvirkning

-             hvilke tema og problemstilling som kan være relevante å drøfte og avklare i planarbeidet

-             behovet for utredninger

 

Etter fastsetting av planprogrammet starter selve arbeidet med kommuneplanen. Det vil da legges opp til bred medvirkning. Arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres og vedtas først. Føringer i samfunnsdelen tas med inn i arbeidet med arealdelen.

Kom gjerne med innspill til hvordan arbeidet med samfunnsdel og arealdel bør legges opp.

 

Høringsfrist for innspill er 1. februar 2022.

Eventuelle innspill og merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7358 BØRSA, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

 

Saksprotokollen fra kommunestyre 09.12.21 og kommunedirektørens saksfremstilling kan leses her