Liv Ågot HågensenLiv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun. Kommunene samarbeider om en regional kreftkoordinator i 60 % stilling. Kreftkoordinator er ute i den enkelte kommune x 1/ mnd. Hun møter da lokale kreftkoordinatorer og ledere og legger opp dagene etter ønske fra den enkelte kommune. Oppgavene varierer fra undervisning og fagutvikling, systemarbeid, erfaringsutveksling og pasientbesøk. Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging og livskvalitet i hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon for alle innbyggere i overnevnte kommuner. Kontaktinformasjon nederst på siden.

I tillegg har Liv Ågot Hågensen 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen; et fagnettverk bestående av helsepersonell fra 11 kommuner i regionen. Følgende kommune i Orkdalsregionen samarbeider om denne stillingen:

Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun. Formålet med stillingen er å lede kompetansenettverket og å være pådriver og ansvarlig for fagdare i kommunene.
 

Hva er en kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med den enkelte kommune koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et «sørge-for-ansvar», en koordinering av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.
 

Kontaktinformasjon:

E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no    

Tlf:  930 41 176/ 72 86 72 72 (kl. 08.00- 16.00)