Økonomi som barriere for fritidsaktiviteter

Vi vet at mange barn og unge dessverre forsvinner fra idrett- og fritidstilbud på grunn av familiens økonomi. Dette vil Skaun kommune bidra til å endre, og hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse. Det finnes flere ulike tilskuddsordninger for å få dekket utgifter knyttet til idretts- og fritidstilbud som man kan benytte seg av.

Tilskuddsordninger

NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Se mer under.

Zucarellostiftelsen har også tilskuddsordninger der man kan få dekket utgifter slik at kostnadene ikke skal stå i veien for at barn og unge får drive med idretten de elsker. Les mer om Zucarellostiftelsen her.

Gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kan idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. Fra denne tilskuddsordningen kan idretten blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter, samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i laget/klubben, men det kan ikke søkes om tilskudd til rene medlems- og treningsavgifter fra denne ordningen. Les mer om Bufdirs nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge her.

Røde kors og Coop Norge kan bidra med tilskudd til å dekke treningsavgifter. Les mer om Røde kors og Coop Norge sin tilskuddsordning her.  

NAV

  • Privatpersoner kan søke til NAV om dekning av treningsavgift for barn og unge. Dette kan også omfatte klær/utstyr.
  • Det gjøres en individuell vurdering i hver enkelt sak hvor blant annet familiens økonomi vil vurderes.
  • NAV Skaun kan kontaktes ved spørsmål om dette, se kontaktinformasjon under.

Se oversikt over tilskuddsordninger på Bufdir sine hjemmesider.

Les mer om økonomi som barriere på Norsk Idrettsforbund sine nettsider.