Økonomi som barriere for fritidsaktiviteter

Vi vet at mange barn og unge dessverre forsvinner fra idrett- og fritidstilbud på grunn av familiens økonomi. Dette vil Skaun kommune bidra til å endre, og hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse. Det finnes flere ulike tilskuddsordninger for å få dekket utgifter knyttet til idretts- og fritidstilbud som man kan benytte seg av.

 

Tilskuddsordninger

  • NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Se mer under.

  • Zucarellostiftelsen har også tilskuddsordninger der man kan få dekket utgifter slik at kostnadene ikke skal stå i veien for at barn og unge får drive med idretten de elsker. Les mer om Zucarellostiftelsen her.

  • Gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kan idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. Fra denne tilskuddsordningen kan idretten blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter, samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i laget/klubben, men det kan ikke søkes om tilskudd til rene medlems- og treningsavgifter fra denne ordningen. Les mer om Bufdirs nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge her.

  • Røde kors og Coop Norge kan bidra med tilskudd til å dekke treningsavgifter. Les mer om Røde kors og Coop Norge sin tilskuddsordning her.  

 

NAV

  • Privatpersoner kan søke til NAV om dekning av treningsavgift for barn og unge. Dette kan også omfatte klær/utstyr.
  • Det gjøres en individuell vurdering i hver enkelt sak hvor blant annet familiens økonomi vil vurderes.
  • NAV Skaun kan kontaktes ved spørsmål om dette, se kontaktinformasjon under.

 

Se oversikt over tilskuddsordninger på Bufdir sine hjemmesider.

Les mer om økonomi som barriere på Norsk Idrettsforbund sine nettsider.

 

Skaun kommune kan være behjelpelig med å søke tilskudd.

 

Kontaktpersoner:

NAV; Ragnhild Huseby, Fagansvarlig, NAV Skaun,  908 96 752, ragnhild.huseby@nav.no

NAV; Tord Langvold, 407 30 707 tord.langvold@nav.no

Kultur, fritid og frivillighet; Jartrud Marie Åsvold, idretts- og friluftsrådgiver kultur, tlf: 958 251 42, e-post: jartrud.marie.asvold@skaun.kommune.no