Plan- og miljøutvalget vedtok den 23.01.2024 ny strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven kapittel 25 for perioden 2024-2025.

Kommunen har plikt til å utarbeide oppdatert tilsynsstrategi etter byggesaksforskriften (SAK10) § 25-1. Tilsynsstrategien skal beskrive på hvilken måte og i hvilket omfang kommunen finner det hensiktsmessig å føre tilsyn. Kommunen har, etter den samme bestemmelsen, plikt til å utarbeide en årlig rapport om tilsynsarbeidet. 

Målet med tilsynsstrategien er at den skal beskrive hvordan kommunen ut fra sine ressurser og kompetanse planlegger å gjennomføre sine tilsyn. Tilsynsstrategien skal være et levende dokument som gjenspeiler den faktiske tilsynsaktiviteten, og den bør derfor gjennomgås og vurderes for revisjon årlig.

Tilsynsstrategi 2024-2025 (PDF)