Hensikten med planarbeidet er å kun legge til rette for nye boliger. Området er i dag ubebygd og ikke detaljregulert. I områdeplanen for Buvika stilles det krav om detaljregulering av større byggetiltak for planområdet.

Det er vurdert at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Aktuelle høringsinstanser, naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Dokumenter:

Underlag for oppstartsmøte
Referat fra oppstartsmøte
Varsel om oppstart av planarbeid Sanna østre
Kart
Varslingsbrev

Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes innen 05.04.2020 til:

TAG arkitekter as v/ Elisabeth Våpenstad
Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim
Tlf: 93 07 28 27
E-post: evr@tagarkitekter.no