Iht. PBL § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for gnr. 34 bnr. 37 m.fl., Skaun Kommune.

Tiltakshaver er Svingen Bolig as. Planområdet er ca. 9.3 daa. Foreslått hovedformål er boliger, med tilhørende funksjoner som uteoppholdsareal og trafikkareal.

Foreslått planområde ligger i Snøfuglvegen (Fv 6644), sør-vest for Buvika sentrum, mellom boligfeltet i Snøfugllia og boligfeltet på Nordlykkja og Ilhaugen. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (KPA), Delplan Buvika.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planinitiativ med foreløpige beskrivelser og illustrasjoner, oppstartsmøtereferat og andre aktuelle dokument i prosjektet er tilgjengelig via Selberg Arkitekters nettside under «kunngjøringer» www.selberg.no/kunngjoringer/.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Fredrik Lian, tlf. 48286074. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller fredrik@selberg.no innen 22.10.2021

Dokumenter:

Varslingsbrev

Planavgrensning