Når barnehager og skoler holder stengt, får mange barn i en vanskelig hjemmesituasjon det ekstra krevende.

Barnehagene og skolene i Skaun jobber med å kartlegge de særlige sårbare elevene/barna. Situasjonen vi er i er ukjent og ny, og det kan være mange grunner til at noen barn er ekstra sårbare nå. Det kan være barn med sykdommer eller særskilte omsorgsbehov. Det kan være familier med psykiske utfordringer, dårlig økonomi eller manglende sosialt nettverk. Det kan også være barn som må leve med rus og høyt konfliktnivå.

Vi opplever at barnehagene og skolene strekker seg langt for å følge opp særlig sårbare barn og unge. Dette arbeidet skal vi fortsette med for å sikre at de barna som nå kan ha behov for et mer omfattende tilbud enn det de har i dag, får det.

Siden barnehager og skoler ble stengt 13. mars har de nasjonale føringene vært at det er to grupper som nå skal ha et tilbud; barn der begge foreldre har samfunnskritiske yrker og barn som har særlige omsorgsbehov. Føringen har vært at kommunen skal ha en restriktiv praksis på grunn av smittehensyn, men vi blir nødt til å se på om det er mulig å utvide tilbudet. Dette er også signaler fra regjeringen, selv om det er få nasjonale føringer knyttet til målrettingen mot den siste av disse gruppene. En eventuell utvidelse av dette tilbudet skal tas i samråd med smittevernlegen, men det kan være grunn til å tro at det er rom for at noen flere barn kan få et tilbud.

Skaun kommune har valgt å invitere professor ved NTNU Bente Heggem Kojan til å komme med faglige innspill og råd i arbeidet med sårbare barn og unge. Kojan har sitt fagfelt innenfor velferdstjenester som sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten. I sitt arbeid har hun hatt særlig fokus på beslutningstaking og tjenesteutvikling i barnevernet, især forholdet mellom sosial ulikhet og barnevern. Bente Heggem Kojan er bosatt i Skaun og har god kjennskap til kommunen. Hun har også tidligere uttalt seg i media om utfordringene knyttet til arbeidet med denne gruppen barn og unge i dagens situasjon.

Vi har en bred tverrfaglig tilnærming til dette arbeidet i Skaun kommune. Oppvekst, skolehelsetjenesten, PPT, psykisk helse, avlastningstjenesten og ledere samarbeider om situasjonen for barn og unge i sårbare livssituasjoner. Det å få en bredere faglig tilnærming ved å bruke ekstern kompetanse vil være til stor støtte i det videre arbeidet.