Helsesykepleier for flyktninger kaller alle nye bosatte inn til helsesamtaler der en kartlegger status i forhold til tuberkulose, vaksinasjon, fysisk og psykisk helse. Syn- og hørselstest inngår her.

Helsesykepleier hjelper nye bosatte med å bestille fastlege, og innhenter samtykke til å samarbeide med denne for å kunne yte best mulig helsehjelp. Det gis tilbud om en første legetime, og i den forbindelse tilbud om å ta en rekke prøver, bl.a. smittevernprøver. Helsesykepleier sørger for at barna blir innkalt til Skaun Tannklinikk, og at de overføres til helsesykepleier på aktuell skole eller i aktuelt distrikt.

Det gis tilbud om oppfølgingssamtaler og hjemmebesøk ved behov og helsesykepleier kan henvise til andre helsetjenester, for eksempel Psykisk helse og rus i kommunen. Helsesykepleier er behjelpelig med å gå gjennom helserelatert post med de nye bosatte.

Helsesykepleier for flyktninger har Åpen trefftid på Voksenopplæringen hver tirsdag fra kl. 08 - 11.30, og er en av flere veiledere i foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) for introduksjonsdeltagere.