Våre hovedarbeidsoppgaver:

  • Bosetting og etablering av flyktninger etter politisk vedtak og avtale med IMDi
  • Ansvar for introduksjonsprogram og oppfølging av alle som deltar i programmet.

Flyktningetjenesten bistår flyktninger som blir bosatt i Skaun. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år (§ 5.Programmets varighet, Introduksjonsloven).

Flyktningetjenesten samarbeider med Voksenopplæringen, NAV, helsesøster for flyktninger og flyktningehelseteam og Frivilligsentralen i arbeid med å kvalifisere hver enkel deltaker i introduksjonsprogrammer. Det er også tett samarbeid med skole og barnehage.

Skaun kommune har egen voksenopplæring som har ansvar opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Familiegjenforente som er gift med en norsk statsborger og har rett og plikt til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, kan ta direkte kontakt med Skaun voksenopplæring.