Skaun kommune, i samarbeid med Asplan Viak, har gjennomført to mulighetsstudier for å øke kunnskapsnivået om miljømessig bærekraftig anleggsutbygging av utendørs idretts- og friluftsanlegg. Funnene av disse er samlet i en rapport som er tilgjengelig nederst i denne saken.

Dette skjer på bakgrunn av et økende behov for kompetanse på nettopp dette området, slik at man kan innføre tiltak som vil kunne redusere utslipp av klimagasser og klimatilpasningtiltak som gjør anleggene mer robuste for det framtidige klimaet. 

Det er spesielt lite kunnskap og kompetanse om miljømessig bærekraft i utvikling og bygging av idretts- og friluftsanlegg både på et lokalt og nasjonalt nivå. En utredning hvor en kan se klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak i sammenheng med hverandre kan medvirke til bærekraftig utvikling på dette feltet.

Den ene studien kartlegger gjennomførbare tiltak for å redusere skadeomfanget av klimaendringene, og samtidig utnytte mulighetene som disse endringene kan medføre. Den andre studien kartlegger klimagassreduserende tiltak i forbindelse med bygging av idretts- og friluftsanlegg. Begge studiene knyttes opp mot to caser i kommunen, nemlig Buvika aktivitetspark og Ølholskjæret friluftsområde. Det er også en generell del om klimatilpasnings- og klimagassreduserende tilltak i park- og friluftsområder.

 

Funn og resultater

Klimagassutslipp har ikke alltid vært et viktig fokus i forbindelse med idretts- og friluftsanlegg. I forbindelse med prosjektet har Asplan Viak tatt i bruk verktøy for beregning av klimagassutslipp. Rapporten peker på at det er utfordrende å fremskaffe nødvendig informasjon for beregning av klimagassutslipp, all den tid leverandører av utstyr og materialer har en lang vei å gå for å levere nødvendig informasjon om produktene de leverer. Rapporten poengterer også at den mest klimavennlige kvadratmeter er den man ikke bygger. Det betyr ikke nødvendigvis at en skal unngå all utbygging, men at man burde vurdere nøye hva som er viktig å bygge ut, og hva som ikke er det. Videre bør en velge lokale, kortreiste produkter, og gjrne gjenbruke både utstyr og materialer. Viktigheten av å velge robuste løsninger og produkter som ikke trenger hyppig utskifting, understrekes. Det er også viktig å først fokusere på de største tingene som inngår i anlegget først; jo mer materiale et produkt utgjør i areal eller vekt, jo mer klimagassutslipp er det ofte forbundet med det.

Rapporten viser flere gode eksempler på hvordan man kan bygge anlegg som både er tilpasset det framtidige klimaet, og i tillegg utnytter mulighetene et endret klima kan medføre. Stikkord her er flerfunksjonelle anlegg, elementer som øker bevisstheten rundt klimaendringer gjennom lek, tiltak rettet mot å bevare og styrke naturmangfoldet og hvordan man aktivt kan planlegge og utforme grøntområder for å best utnytte deres evne til å dempe negative effekter av klimaendringer.
 

Referansegruppen i prosjektet (representanter ved NTNU/ SIAT og Trøndelag fylke) har belyst kompleksiteten rundt temaet. Det finnes sjelden en enkel løsning. Til eksempel viser rapporten at valg av materiale på aktivitetsanlegg kan ha stor betydning for det totale klimagassutslippet, men det er mange faktorer å ta hensyn til når en skal velge materiale. Funksjonalitet, estetikk, universell utforming, sikkerhet, kvalitet, økonomi, miljøgifter og mikroplast er eksempler på faktorer som bør vurderes ved bygging av anlegg. Det er heller ikke gitt at de materialene som gir minst klimagassutslipp nødvendigvis er best for miljøet, eller at de gjør at anlegget oppleves som estetisk fint.
 

Man kan nok konkludere med at det ikke finnes et enkelt svar på hva som er den beste løsningen. Rapporten kan likevel inspirere og skape økt bevissthet rundt bærekraft i bygging av idretts- og friluftsanlegg, og kan benyttes av idrettslag og kommuner som skal søke spillemidler til denne typen anlegg. Trøndelag fylkeskommune har nylig vedtatt retningslinjer med vilkår om at alle anlegg som tildeles spillemidler skal planlegges med mål om bærekraft. 

Tusen takk til Asplan Viak, NTNU ved SIAT og Trøndelag fylkeskommune!

Les hele rapporten her:

Klimatilpasning og klimagassreduserende tiltak i friluftsanlegg i Skaun kommune