I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Skaun kommune og utbygger Eliløkken eiendom AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Plan ID: 201405, gnr/bnr 141/181. 

Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for opparbeiding og finansiering av nødvendig offentlig teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp osv.) som planen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

 

Innspill

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale, kan enten sendes per e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til:

Skaun kommune
Plan og miljø
Postboks 74
7358 Børsa

Merk innspillet ditt med saksnummer 2023/2966.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Tale Heggelien Refsnæs på mobil 993 03 811.