Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av næringspark med tilhørende infrastruktur på Viggja i Skaun kommune. Adkomst til området vil være fra eksisterende avkjøring fra E39 i Orkland kommune. Planområdet har et totalt areal på ca. 272 daa. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon om planoppstart finnes på Pro Invenia AS sin hjemmeside

Naboer og andre direkte berørte vil bli varselet i eget skriv.

 

Merknader og synspunkter, som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til

Pro Invenia AS
Vikelvfaret 12
7054 Ranheim

eller som e-post til reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no.

Frist for å komme med merknader er satt til 24.03.2023.

Ta kontakt med Reidun Bjerke Sveen i Pro Invenia AS på ovennevnte e-post eller på 932 04 221 for nærmere informasjon om planarbeidet.

 

Dokumenter