Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 69/18, reguleringsplan Eliløkken bruk, planID 201405. Planen legger opp til blokk- og rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg på området Eliløkken Bruk mellom Fv 800 og sjøen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes: Skaun kommune, pb 74, 7358 BØRSA.

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kap. 15 må være framsatt for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.