Vedtak

 1. I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Skaun kommune mindre endring av reguleringsplan Reguleringsplan Del av Snefugl gård med PlanID 201301.
 2. Endringen gjelder nye planbestemmelser, som blir gjeldende fra vedtakstidspunktet. Plankart vedtatt 05.01.2013 gjelder som før.
 3. Før byggetillatelse for bolig på gnr/bnr 34/33 kan innvilges skal nøyaktig rørtrasé for turbinledning avdekkes.
 4. Byggegrense mot turbinledningen endres i planbestemmelsene fra 4 til 4,3 meter.
 5. Følgende legges inn i planbestemmelsenes generelle del:
  "Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan være et kulturminne (f.eks. gjenstander, bein, ansamlinger av sot/kull eller stein), må arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulml)§ 8 annet ledd. Både tiltakshaver og ev. utførende entreprenør har ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten overholdes."
 6. Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 påklages innen tre uker etter kunngjøring av vedtak.

 

Klage

Eventuelle klager merkes "sak 22/3057" og sendes til

Skaun kommune
Plan og miljø
Postboks 74
7358 Børsa

eller på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Du kan bruke digitalt skjema for klage

Klager må framsettes skriftlig innen 23.03.2023.

 

Dokumenter

 1. Vedtak av mindre endring av reguleringsplan - reguleringsendring Del av Snefugl gård (PDF)
 2. Beskrivelse - planendring Nordlykkja (PDF)
 3. Bestemmelser Nordlykkja (PDF)
 4. Gjeldende bestemmelser (PDF)
 5. Gjeldende plankart (PDF)
 6. ROS-analyse (PDF)
 7. Geoteknisk vurdering gjennomførbarhet (PDF)
 8. Geoteknisk rapport (PDF)
 9. Situasjonsplan (PDF)
 10. Illustrasjon (PDF)
 11. Illustrasjon 2 (PDF)
 12. Illustrasjon 3 (PDF)
 13. Fasade nord og vest (PDF)
 14. Fasade sør og øst (PDF)
 15. Fasader 2 (PDF)
 16. Planer (PDF)
 17. Plan 1. etasje (PDF)
 18. Plan 2. etasje (PDF)
 19. Plan 3. etasje (PDF)
 20. Takplan (PDF)
 21. Snittegning 1 (PDF)
 22. Snittegning 2 (PDF)
 23. Snittegning A (PDF)
 24. Snittegning B (PDF)
 25. Snittegning - T3 (PDF)
 26. Snittegning - T1 (PDF)
 27. Snittegning - T2 (PDF)
 28. Høringsuttalelse fra Småkraft AS (PDF)
 29. Tidligere e-postkorrespondanse med Småkart AS (PDF)
 30. Plankonsulents tilsvar til høringsuttalelsene (PDF)
 31. Høringsuttalelse til reguleringsendring etter forenklet prosess (PDF)
 32. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune (PDF)
 33. Uttalelse til varsel om planendring - reguleringsendring - Nordlykkja 2 - fylkesveg 6644 (PDF)
 34. NVEs uttalelse - varsel om endring - detaljregulering for Nordlykkja 2 (PDF)
 35. Høringsuttalelse fra Tone og Roar Stegavik (PDF)
 36. Tilsvarsbrev til PLAN arkitekter (PDF)
 37. Rettelse i forespørsel om utsatt frist - varsel om planendring - Nordlykkja 2 (PDF)