Jan-Yngvar Kiel er rådmann i Skaun kommune.

Rådmannens ansvar og oppgaver:
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak, og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring og langsiktig planlegging.

Assisterende rådmann er Hege Røttereng.