Formålet med reguleringsendringen er flytting av foreslått bebyggelse på grunn av nye geotekniske vurderinger.

Dette fører til justering av byggegrenser, boligformål, samt parkeringsformål over og under bakken. Det vises til oppdatert planmateriale.

Har du tilbakemeldinger?

Uttalelser eller merknader til endringsforslaget sendes skriftlig til Skaun kommune innen 23. desember 2022.

Benytt gjerne e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller brev til 

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Vennligst oppgi saksnummer 22/1729 ved alle henvendelser.

Følgebrev

Revidert planforslag – Mindre reguleringsendring - Sanna Østre bruk eiendommen gnr/bnr 9/22. 

Høringsfrist 23.12.22
 

Mindre endring av eksisterende reguleringsplan vedtatt i 2021. 

Gjeldende plan: Detaljregulering Sanna Østre bruk – PlanID 201901

 

Kommunens vurdering

Kommunens vurderer at endringene kan gjennomføres ved en forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringene forslaget innebærer vurderes å være en forbedring og i tråd med intensjonen i vedtatt plan. Endringer av formålsgrenser og byggegrenser, justering av boligformål, samt parkeringsformål over og under bakken, minimale endringer i linjen tilknyttet gang- og sykkelveg og kjøreadkomst vurderes å ha mindre konsekvenser.

Ny lokalisering av bebyggelsene i B gir bedre hensyn til geoteknisk utfordrende forhold og avstand til eksisterende bebyggelse på naboeiendom i vest. 

Oppsummert vurderes endringene å være en positiv oppdatering av reguleringsplanen.

 

Foreslåtte endringer

TAG arkitekter har vært i dialog med kommunen om flere mindre dispensasjonsforhold i forhold til gjeldende regulering. Dette har handlet om flytting av foreslått bebyggelse på grunn av hensyn til geoteknisk utfordrende forhold og avstand til eksisterende bebyggelse på naboeiendom i vest. Dette fører til justering av byggegrenser, boligformål, samt parkeringsformål over og under bakken.

Reguleringsendringen fører til følgende endringer i plankartet (på grunnen):

 • Endring av byggegrenser innenfor felt B
 • Endring av formål bakkeparkering f_P og felt B
 • Endring av formål o_GS og f_KV
Illustrasjon viser justeringer av plankart på grunnen. Rosa linjer viser formålsgrenser og byggegrenser slik de ligger i gjeldende regulering. Svarte linjer viser forslag til formålslinjer og byggegrenser som følge av denne reguleringsendringen.
Illustrasjon viser justeringer av plankart på grunnen. Rosa linjer viser formålsgrenser og byggegrenser slik de ligger i gjeldende regulering. Svarte linjer viser forslag til formålslinjer og byggegrenser som følge av denne reguleringsendringen.

Reguleringsendringen fører til følgende endringer i plankartet (under grunnen):

 • Endring av parkeringskjeller i formål f_P
Illustrasjon viser justeringer av plankart under grunnen. Rosa linjer viser formålsgrenser og byggegrenser slik de ligger i gjeldende regulering. Svarte linjer viser forslag til formålslinjer og byggegrenser som følge av denne reguleringsendringen.
Illustrasjon viser justeringer av plankart under grunnen. Rosa linjer viser formålsgrenser og byggegrenser slik de ligger i gjeldende regulering. Svarte linjer viser forslag til formålslinjer og byggegrenser som følge av denne reguleringsendringen.

Reguleringsendringen fører til disse endringene i bestemmelsene

 • §1: Bestemmelsen var supplert. 
   
 • §2: Bestemmelsen var supplert. Det var laget inn frisiktsoner i plankart, samt bestemmelse.
   
 • §3.1: Bestemmelsen var justert. Det skiller mellom krav om overordnet utomhusplan til søknad om tiltak (rammetillatelse) og krav til detaljert utomhusplan til søknad om igangsettingstillatelse. 

  Krav til terrengsnitt var supplert.

  Krav til lekeplass utenfor støysone tatt inn i bestemmelsen. 
   
 • §3.2: Bestemmelsen var oppdatert.
   
 • §4.2: Samlet bruksareal innenfor felt B var justert.
   
 • §4.6: Bestemmelsen var oppdatert.
   
 • §4.8: Bestemmelsen var oppdatert.
   
 • §5.5: Bestemmelsen var oppdatert.

  Krav om sykkelparkering i kjeller tatt ut av bestemmelsen.
   
 • §6: Dette er nytt kapittel: Hensynssoner.
   
 • §6.1: Ny bestemmelse om sikringssone, frisikt.
   
 • §7: Tidligere var §6
   
 • §7.1: Tidligere var §6.1 Bestemmelsen var supplert med krav til snitt.
   
 • §7.2: Tidligere var §6.2
   
 • §7.3: Tidligere var §6.3 Bestemmelsen var oppdatert.
   
 • §7.4: Tidligere var §6.4. Bestemmelsen var supplert med krav til tiltak.
   
 • §7.5: Tidligere var §6.5
   
 • §7.6: Tidligere var §6.6
   
 • §7.7: Tidligere var §6.7
   
 • §7.8: Tidligere var §6.8
   
 • §8: Tidligere var §7
   
 • §8.1: Tidligere var §7.1
   
 • §8.2: Tidligere var §7.2
   
 • §8.3: Tidligere var §7.3
   
 • §8.4: Tidligere var §7.4
   
 • §8.5: Ny bestemmelse om renovasjon, vann og avløp.

Infrastruktur

Det er gjort noen minimale endringer i linjen tilknyttet gang- og sykkelveg o_GS og kjøreatkomst f_KV fra Fv801. Det er som følge av optimaliseringer i tegning av veggeometri.

 

Landbruk

Ikke berør dyrka mark. 

 

Bebyggelse

For plankart på grunnen foreslås byggegrenser lagt 1,0 m ut fra fasade både på bygg 1 og 2, med unntak av fasade i vest på bygg 1 hvor byggegrenser trekkes ut 0,5 m. På grunn av justeringen av boligbebyggelsen er det nå en samlet BRA på om lag 2 733 m2. Dette gir en utnyttelsesgrad på ca. 77% BRA av felt B.

Maks tillat byggehøyde for bebyggelse videreføres fra gjeldende regulering. Antall leiligheter er justert fra 35 til 31.

Formål f_P, som vist på plankart på grunnen, utvides i tråd med oppdatert planforslag med flere parkeringsplasser på bakken. Dette utgjør en utvidelse på ca. 140 m2 til regulert parkeringsareal. Dette arealet omfatter imidlertid også en andel av sykkelparkering (inkludert sykkelvogn og transportsykkel). En utvidelse av formål f_P betyr også at formålsareal innenfor felt B blir noe mindre, og er nå på 3 558 m2.

Felt f_P på plankart under grunnen blir også justert og avgrenses i flukt med byggegrense på bygg 1 i vest og bygg 2 i øst. Forslag om 1 parkeringsplass per boenhet i kjeller opprettholdes, dvs. antallet justeres tilsvarende endring i antall leiligheter. Det etableres 1 HC-plass i parkeringskjeller. Det blir i tillegg 3 gjesteparkeringsplasser, 2 beboerparkeringer og 1 HC-parkering for gjester på bakkeplan. Det legges opp til sykkelparkering på bakkeplan med over to sykkelparkeringsplasser per enhet. Det er plassert sykkelparkering, inkl. sykkelvogn og transportsykler, tilknyttet inngangsparti, samt et eget areal for overbygd sykkelparkering.

Samfunnssikkerhet

Risiko- og sårbarhetsanalysen er oppdatert etter supplerende geotekniske undersøkelser og brannkonsept. Endringer i reguleringsplan er utløst av geotekniske vurderinger og legger til grunn de føringer som er gitt i geoteknisk vurderingsnotat, vedlegg 07. Reguleringsendringen har en positiv virkning med hensyn til geotekniske forhold og samfunnssikkerhet, sammenlignet med gjeldende reguleringsplan.

Friluftsliv, barn og unge, kulturminner

Omsøkte endringer vil ikke være til ulempe/ha betydning for allmennhetens ferdsel i området, være negative for barn og unges interesser eller berøre kjente kultur- og forminner.