Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering av eiendommen Viggja/Sildværet gnr/bnr. 131/42 m.fl. til boligformål, Skaun kommune. Det er varslet oppstart i denne plansaken tidligere i Trønderbladet 05.07.2023.

Etter krav fra Skaun kommune innlemmes i dette varselet, tilgrensende boligeiendommer til gnr/bnr. 131/42 som ligger langs Viggjahåggån, Sildværvegen samt fire eiendommer som ligger sør for Fv 800 Viggjavegen. Boligeiendommene er  i hovedsak bebygde.

Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere den ubebygde eiendommen gnr/bnr. 131/42 til boligformål med tilhørende adkomster i samsvar med kommuneplanens arealdel for Skaun 2014-2040; delplan Børsa/Viggja. Det er i bestemmelsen satt minimumskrav til utnyttelse. Det planlegges småhusbebyggelse i 2 etasjer med sokkel og med tilhørende parkering.

Planområdet er på ca. 87 daa. inkl. bebygde eiendommer. Det foreslås etablering av ny avkjørsel til Fv 800. Gang- og sykkeladkomst reguleres også via Viggjahåggån. I oppstartsmøtet av 15.12.2022 ble det avklart at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Beskrivelse av konsekvensene vil inngå som en del av planbeskrivelsen, og det skal utarbeides ROS-analyse. Skaun kommune anbefaler oppstart av planarbeid, da tiltaket er i samsvar med overordnet plan.

Tiltakshaver er Heimdal Sag Prosjekter AS.

Innspill og kontaktinformasjon

Forslag til detaljplan utarbeides av SPARK studio AS og Plansmia AS. Nærmere opplysninger om planarbeidet for eiendommen gnr/bnr. 131/42 fås ved henvendelse til Plansmia as, Mellomila 56, 7018 Trondheim, e-post til mayeli@plansmia.no.

Nærmere opplysninger om planarbeidet for fradelte og bebygde boligeiendommer fås ved henvendelse til Skaun kommune, e-post til Olga.Riabova@skaun.kommune.no.

Frist for innspill til planarbeidet er: 20.11.2023.