Skaun har nå avsluttet prosessen med å ansette tre kommunalsjefer, som utgjør et eget ledd under kommunedirektør Petter Lindseth og skal inngå i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Assisterende kommunedirektør Hege Røttereng har takket ja til stillingen som kommunalsjef for oppvekst, Helene Øvrelid til stillingen som kommunalsjef for samfunnsutvikling, og Asbjørn Strømmen for helse og mestring. Den nye organisasjonsmodellen hvor kommunalsjefene rapporterer direkte til kommunedirektøren vil bli iverksatt etter sommeren.

Kommunalsjef for oppvekst: Hege Røttereng

Hege er i dag assisterende kommunedirektør og rådgiver for skole i Skaun. Stillingen hun tiltrer skal ha ansvar for både barnehage og skole, noe hun kjenner godt etter å ha jobbet innenfor feltet i ni år. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning innen skoleledelse på masternivå, og har Master of Public Administration med vekt på ledelse av digitale endringsprosesser.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling: Helene Øvrelid

Helene kommer fra stilling som prosjektleder hos Moss kommune og leder arbeidet i Miljøløftet Moss, et samarbeid om en bærekraftig areal- og transportutvikling i Mosseregionen. Hun er også prosjektleder for utvikling av tiltaksplaner og prosjekter for å tilrettelegge for en attraktiv og miljøvennlig by. Tidligere har hun blant annet jobbet med regional planlegging, ledet planprosesser og vært næringssjef i Lenvik kommune. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen, samt fag innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon og kommunal forvaltningsrett.

Kommunalsjef helse og mestring: Asbjørn Strømmen

Asbjørn kommer fra stilling som enhetsleder for Charlottenlund og Dragvoll helse- og velferdssenter i Trondheim. Før det var han prosjektleder og rådgiver ved rådmannens fagstab innen helse og velferd i Trondheim kommune, hvor han blant annet hadde ansvar for strategiplan og politiske saker innen tjenester til funksjonshemmede. Han har også mangeårig erfaring som enhetsleder for Heimdal Bo- og Aktivitetstilbud. Asbjørn er utdannet vernepleier, diplomøkonom fra BI med fordypning i personalledelse og har en master i funksjonshemming og deltakelse.

Rekrutteringsbyrået Avantas AS har bistått i tilsettingsprosessen

I tilsettingsprosessene har rekrutteringsbyrået Avantas AS bistått kommunedirektøren, og fra Skaun kommune har konstituert kommunedirektør Hege Røttereng og HR-leder Helen Hol deltatt. Unntak for dette er tilsettingen av kommunalsjef oppvekst, som kommunedirektøren har forestått sjøl, med bistand av Avantas AS. Tillitsvalgte har deltatt i samtlige intervjurunder.

Den nye kommunedirektøren Petter Lindseth har deltatt fra og med annengangsintervju for kommunalsjefstillingene innen helse og mestring og samfunnsutvikling, samt lederstillingen innen økonomi som tilfalt Frode Haugskott.

Ny organisasjonsmodell og strategisk ledergruppe

Kommunedirektøren ser fram til å iverksette ny organisasjonsmodell sammen med ei ny ledergruppe. I tillegg til kommunedirektøren og kommunalsjefene vil ledergruppen bestå av enhetsleder for Servicekontoret Gunnhild Landrø, HR-leder Helen Hol, og nytilsatt økonomisjef Frode Haugskott.

På grunn av oppsigelsestid vil den nye organisasjonsmodellen iverksettes tidligst fra august. Fram til da vil kommunedirektøren i samarbeid med tillitsvalgte utvikle et nytt organisasjonskart, med utgangspunkt i forslag framlagt fra tidligere kommunedirektør.

Vi ønsker de nye kommunalsjefene hjertelig velkommen til Skaun, og lykke til!