En forskrift om skolekretsgrenser har som formål å sikre at elevene tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven §8-1 og nærskoleprinsippet, og gi forutsigbarhet for innbyggerne i kommunen. I tillegg skal den være styrende for den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. 

Det vil gjelde for tildeling av skoleplass, søknad om skolebytte og ved vurdering av når en skole er full. Forskriften vil også være sentral ved klagebehandling, der kommunen får anledning til å synliggjøre for Statsforvalteren hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.

Midlertidig forskrift innebærer at elever som tidligere har hatt skoleplass ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter får skoleplass ved Børsa skole fram til ny skole på Venn står ferdig. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller som brev til Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa, innen 10.juni 2023.

For mer informasjon, kontakt kommunalsjef oppvekst, Hege Røttereng, på telefon 918 38 157 eller hege.rottereng@skaun.kommune.no.