Kommunedirektøren vedtok 28.08.2023, i sak 76/23, mindre reguleringsendring av Ølsholmskjæret friluftsområde.  

 

Vedtak

  1. Kommunedirektøren vedtar reguleringsendringene for Ølsholmskjæret friluftsområde, datert 06. juni 2023. Det er vurdert at endringene ikke går ut over hovedrammene i gjeldende reguleringsplan, eller viktige hensyn til natur- og friluftsområder. Saken er behandlet som mindre endring av plan i og på forenklet måte i hht. plan- og bygningsloven § 12-14.
  2. Kommunedirektørens vedtak kan påklages etter plan- og bygningsloven § 12-12. 

Klage

Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 19.09.2023 og sendes til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til: 

Skaun kommune 
Plan og miljø 
Postboks 74 
7358 Børsa