Ved etablering og utforming av friluftsområdet var det to svært viktige forhold som ble vektlagt, dels en ambisiøs beplantningsplan for å lage et innbydende friluftsområde og dels en utbygging, steinsetting og beplantning som skulle både skjerme fuglelivet men også legge til rette for fuglelivet.

Saltnesstranda friområde ble etablert oppå ei geoteknisk motfylling bygget for å sikre Buvika, da det i Buvika er store områder med kvikkleire. Arbeidet ble gjennomført av NVE. Etablering av et friluftsområde på ei slik geoteknisk motfylling er og var både nytt, annerledes og innovativt.

 

Oppgradering av området våren 2020

Skaun kommune har erfart at friluftsområdet har «satt seg» noe i løpet av denne 15-årsperioden, og at en oppgradering nå er på sin plass.

Våren 2020 starter en oppgradering av området. Kommunen ønsker å styrke opplevelseskvalitetene ved Saltnesstranda, samtidig som man viderefører den gode tilrettelegging for naturopplevelse og den sterke bevisstheten rundt tilpassing av friluftslivet til det store og viktige fugleområdet i fjæreområdet og inne på sjølve friluftsområdet.

Blant tiltakene som er planlagt er fjerning av store og uønskede trær, og av døde trær og busker, videre replanting etter døde trær og planter. Vi vil også plassere nye og mer tilpassede søppelstativ med større kapasitet. Vi vil også få på plass nye benker og bord. Noen av benkene vil være slik at de kan «huse» en hel barnehageavdeling.

Det vil også bli jobbet noe med etablering av kummer og stikkrenner.

 

Om fuglelivet i Buvikfjære og ved Saltnesstranda

Buvikfjæra er et av de få store, intakte og relativt uberørte deltaområder som har høy tetthet av mange fuglearter. Buvikfjæra beskrives også som ett av de få gjenværende og relativt uberørte langfjæreområder i Trondheimsfjorden. Viktig område for overvintrende fugl, og som rasteplass under høst- og vårtrekket. I forbindelse med rassikringstiltak i fjæra ble det stilt strenge krav til inngrep og utforming for å skåne sjøfuglenes beite- og hvileområder. Området er skjult fra veien og ble etablert som «stilleareal» og hekkeområde. Det er brukt fire typer steinfyllinger, tre av disse er av hensyn til fuglelivet. Fyllingen ved piknikplassen er utformet som steinplastring med helning og slett overflate som gir enkel tilgang til sjøen. De andre tre er utformet for å skape variasjon i strandlinjen og for å stimulere fuglene til å bruke fyllingene. Kokosmatter ble brukt for å sikre vegetasjonsetablering i vannsonen.