Planlagte vann- og avløpsarbeider på Ilhaugen i Buvika består av totalt 5 prosjekter:

Oppdimensjonering hovedvannledning Buvik, i Trøvegen      (Prosjekt 658)
Renovering vannledningsnett Finnmyrvegen                          (Prosjekt 666)
Renovering avløpsnett Finnmyrvegen                                     (Prosjekt 755)
Renovering avløpsnett i deler av Trøvegen                             (Prosjekt 756)
Fortau langs Finnmyrvegen og deler av Trøvegen                  (Prosjekt 844)

Bakgrunn for prosjektet

Trøvegen og Finnmyrvegen ligger i et stort boligfelt på Ilhaugen i Buvika.  

 

Brann- og drikkevannsforsyning til Buvika (P658):
Hovedledning for drikkevanns- og brannslukkevannsforsyning til Buvika har et parti i Trøvegen (på strekningen mellom Brautabakken og Finnmyrvegen), med mindre ledningsdimensjon enn på de øvrige ledningsstrekningene.  Dette begrenser kapasiteten på drikkevann/brannslukkevann til Buvika, og er til hinder for videre utbygging i Buvika.

 

Vann og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen (P666, P755, P756):
Vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen er av eldre standard og tilfredsstiller ikke dagens norm.

 

Fortau langs Finnmyrvegen og deler av Trøvegen (P844):

Trøvegen og Finnmyrvegen er kommunale veger.  I gjeldende reguleringsplan er det avsatt plass til fortau, men vegene er ikke bygget i henhold til planen.  Det er ikke mulig å etablere fortau med hensiktsmessig bredde uten å sideforskyve vegene først.
 

Bussholdeplass for skolebuss:

Busstopp for skolebuss i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen er blant de største i kommunen i antall skolebarn, men har ikke tilrettelagt holdeplass.  Skolebarna venter på skolebussen i en privat avkjørsel, som både ligger i et kryss og i bunnen av en bakke (Finnmyrvegen).

Dette er trafikksikkerhetsmessig en dårlig løsning, særlig vinterstid når det er glatt.
Skaun kommune eier et areal som er godt egnet til etablering av bussholdeplass ved siden av krysset.

Prosjektets hensikt

Vannforsyningsledning til Buvika skal oppdimensjoneres i «flaskehalsen» i Trøvegen for å sikre tilstrekkelig kapasitet på drikkevann og brannslukkevann, og legge til rette for videre utbygging i Buvika.

Videre skal vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen skiftes ut for å tilfredsstille dagens standard, og sikre god og forsvarlig vann- og avløpsforsyning i denne delen av Ilhaugen.

 

Ledningene som skal utskiftes ligger i kommunal veg-grunn, og i forbindelse med disse arbeidene må vegen først graves opp og deretter bygges opp på nytt.  Ved istandsetting av veg vil denne bli sideforskjøvet, slik at det avsettes plass til etablering av fortau på strekningene.  En sideeffekt av VA-prosjektet vil altså være at trafikksikkerhetstiltaket med etablering av fortau på strekningene enkelt vil kunne gjennomføres.

Under anleggsperioden i Finnmyrvegen må det etableres midlertidig snuplass for skolebuss i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen.  Denne vil bli bygget opp slik at den etter at anleggsarbeidene er avsluttet forholdsvis enkelt vil kunne opparbeides til permanent bussholdeplass.

Situasjonen hvis prosjektet ikke gjennomføres

Dersom prosjektet ikke gjennomføres, vil det kunne oppstå situasjoner med for lite drikkevann og/eller brannslukkevann i Buvika.  Det vil også sette en stopper for videre utbygging i Buvika.

 

(Alternativer vil kunne være etablering av ett eller flere nye høydebassenger eller tilknytning av Buvika til alternativ vannforsyning, for eksempel Metro.  Men dette er vesentlig mer omfattende og kostbare løsninger.)

Vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen vil være av eldre, lavere standard og kreve mer tilsyn og vedlikehold, samtidig som det vil være større risiko for problemer knyttet til drikkevannskvalitet og leveringssikkerhet og tilstoppelser/tilbakeslag av spillvann (kloakk) inn i kjellere.

 

Det vil ikke være mulig å etablere fortau med hensiktsmessig bredde uten vesentlige avståelser av privat grunn (tilstøtende hager).

Det vil ikke legges til rette for etablering av holdplass for skolebuss.

Konsekvenser for tilstøtende eiendommer

Når dagens veger blir erstattet av veg+fortau vil tilnærmet hele det offentlige vegarealet bli benyttet til dette og de tilstøtende private eiendommene vil få ytterkant på kjørebane eller fortau helt inn til sin eiendomsgrense.  For de aller fleste eiendommene betyr dette at hekker og gjerder som i dag står i eiendomsgrensen vil bli flyttet inn, slik at de står minst en halv meter fra eiendomsgrensen.  Dette er nødvendig for å unngå skader ved vegvedlikehold, samt for å sikre snøopplagssone om vinteren.  Eventuelle vegskråninger vil i større grad komme inn på private eiendommer og for enkelte eiendommer vil det være nødvendig for kommunen å erverve mindre arealer, i inntil 50cm bredde, langs vegene for å få tilstrekkelig plass til fortau.

Kontakt med berørte grunneiere

Skaun kommune og/eller Rambøll Norge AS vil i løpet av de kommende uker kontakte de berørte grunneierne med tanke på å få tillatelse til å gjennomføre anleggsarbeider på deres eiendom.

De eiendommene som vil bli direkte berørt av tiltakene, enten ved midlertidige inngrep i anleggsperioden, eller permanente endringer, vil bli kontaktet av kommunen og få oversendt en en karttegning som beskriver tiltaket og et forslag til skriftlig avtale / tillatelse til tiltak.

For de eiendommene hvor ytterkant veg eller fortau er prosjektert inn over eiendomsgrense vil det i tillegg bli sent ut et forslag til avtaledokument for kjøp av grunn.  (Men det er her altså snakk om centimeter og ikke meter.)

 

Hvordan blir innbyggerne berørt av tiltaket?

Anleggsarbeider:

  • Støy
  • Støv
  • Tungtrafikk

 

Arbeid i veg:

  • Vegstenging
  • Omkjøring

 

Anleggsarbeider

Det vil være støy fra grave- og anleggsmaskiner i forbindelse med graving av ledningsgrøfter, legging av ledninger, igjenfylling av grøfter og gjennoppbygging av veger.  Denne støyen vil følge anleggsområdet etter hvert som det flytter seg langs ledningstraseene.

Ledningstraseene består stort sett av løsmasser, slik at det forventes lite sprengningsarbeider.

Inn og uttransport av masser, materialer og maskiner vil medføre mye mer tungtrafikk enn hva som er vanlig langs Finnmyrvegen og første del av Trøvegen og Åsbygdvegen.  Dette betyr mer støy, og også mer støv.  Særlig langs Finnmyrvegen som har grusdekke.

 

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Den økte tungtrafikken føre til redusert hastighet når biler møtes. 

Trøvegen er blindvei hvor det er mye boligbebyggelse innenfor det planlagte anleggsområdet.  Vegen må derfor holdes åpen i anleggsperioden.  Men det vil kun være mulig å holde en kjørebane åpen på anlegsstedet, så venting på møtende trafikk (både kjøretøyer og myke trafikanter) må påregnes.

Finnmyrvegen vil være helt stengt for passering på anlegsstedet, så her må beboere gå/kjøre inn/ut i den retningen som er åpen.

Eiendommer som blir helt innestengt mens grøftearbeidene passerer avkjørselen skal motta varsel på forhånd, slik at de kan planlegge dette, og eventuelt flytte kjøretøyer til utsiden av anleggsområdet.  Arbeidet skal også legges opp slik at eiendommer ikke blir innestengt over lengre tid.

 

Tidspunkt/rekkefølge for gjennomføring

VA-prosjektene på Ilhaugen har planlagt oppstart i Trøvegen høsten 2021.
Innledningsvis vil Trøvegen bli breddeutvidet/sideforskjøvet mot øst for at trafikken skal kunne passere den kommende byggegropen.  Det vil også bli etablert et riggområde i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen.

Deretter vil det bli etablert en kort byggegrop, som vil forflytte seg langs Trøvegen fra kryss Brautabekken til kryss Finnmyrvegen, etter hvert som ledningsarbeidene går framover.

Arbeidene i Trøvegen vil i hovedsak være ferdige i løpet av vinteren 2021/2022.
(Asfaltarbeider og noe finpuss mot de berørte eiendommer vil gjenstå til våren 2022).

Det vil etter hvert også bli etablert et riggområde på grusbane ved allbrukshus/barnehage i Finnmyrvegen.  Hele eller store deler av grusbane vil da bli avstengt.

Utskiftning av ledningsnett i Finnmyrvegen vil pågå i store deler av 2022.  Anleggsarbeidene vil utføres seksjonsvis.  På anleggspunktet vil Finnmyrvegen være helt stengt for gjennomkjøring, så beboerne må kjøre ut den retningen vegen er åpen, og ikke nødvendigvis den retningen de pleier å kjøre.