Noen situasjoner er vanskeligere enn andre, og derfor har Skaun kommune utviklet etiske regler for folkevalgte og ansatte. Reglene sørger for at valgene ikke går på bekostning av fellesskapets beste, og de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgaver og foreta valg på en måte som gjør at innbyggerne kan ha tillit til oss.

De etiske reglene kan også lastes ned i PDF-format.

Les heftet her (PDF)

Hvorfor etiske regler?

Skaun kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen har betydelig makt som forvalter gitt i en rekke lover og forskrifter. Det er derfor avgjørende viktig at handlingene til både folkevalgte og ansatte er godt forankret i høy grad av etisk bevissthet. Befolkningens tillit til arbeidet vårt som tjenesteleverandør, forvalter og myndighetsutøver er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 

Etikk i Skaun kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben som beslutningstakere. Vil de tåle offentlighetens lys? Kan jeg for eksempel ta imot gaver fra en fornøyd innbygger? Kan jeg leie inn naboen min til et oppdrag? Kan jeg forsvare at vi ikke valgte det billigste hotellet til tjenestereisen? Er jeg sikker på at jeg ikke behandler saker, politisk eller administrativt, hvor jeg har egeninteresser, er inhabil eller bidrar til å gi en bekjent fordeler hun kanskje ikke skulle fått? 

Folkevalgte og ansatte i Skaun kommune skal behandle innbyggere, brukere og kolleger med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler. En god porsjon fornuft, medmenneskelighet og bevissthet om hvordan andre vil se på våre valg, er viktig når etisk riktige valg skal tas.

1. Formål og virkeområde

Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Skaun kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og politikere. 

I Skaun kommune skal vi arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit blant innbyggerne.

2. Møte med kommunens brukere

Vi skal møte innbyggere og brukere med respekt. Fagkompetanse og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Vi skal ikke sammenblande private interesser og økonomiske midler. 

Å vise respekt kan blant annet handle om å gi nok og forståelig informasjon. Noen av brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da blir det vår oppgave å sørge for at også de får det de har krav på

“Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk og jeg fi kk da tilbud om å låne penger. Å ta imot penger ville være å blande interesser, så jeg takket høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.”

3. Forvaltning av fellesskapets midler

Vi skal være oss bevisst på at vi forvalter felleskapets midler på vegne av alle innbyggerne i Skaun kommune. Vi plikter å ta vare på kommunens ressurser på en økonomisk og rasjonell måte. Vi skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler og vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører som vi allerede har god erfaring med. Men siden det er skattebetalernes penger vi bruker, er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.

"Jeg prøver å tenke på hvordan jeg bruker ressursene, og det handler jo også om de små tingene – for eksempel å ikke skrive ut dokumenter jeg strengt tatt ikke trenger å ha en papirversjon av."

4. Habilitet

Alle som treff er beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Skaun kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte og politikere har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om eventuell inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken.

"En gang opplevde jeg at kusinen min søkte på en jobb der jeg var med i ansettelsesprosessen. Da ble lederen min og jeg enige om at det var mest ryddig at en annen tok min plass. 

Jeg husker en gang da naboen min var med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutningsmyndighet. Vi har i flere år hatt et litt anstrengt naboforhold, derfor fant lederen min og jeg ut at jeg skulle overlate plassen til andre denne gangen."

5. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten

Vi skal ikke motta personlige gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser. Dette omfatter også rabatterte reiser. Med mindre gaven er av symbolsk verdi (for eksempel en blomst), plikter vi å gi avkall på gaver fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

"En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde faktisk testamentert 15 000 kroner til meg. Dette kunne jeg ikke ta imot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig. 

Da vi hadde lyst ut tjenesten på anbud, ble vi invitert på restaurant av en tilbyder slik at vi kunne gå gjennom tilbudet deres nærmere i detalj. Vi avslo fordi det ville skape for tette bånd til tilbyderen, og dessuten ville det vært ulovlig."

6. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester

Ansatte og politikere som er på tjenestereise eller annet oppdrag for Skaun kommunes regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

7. Åpenhet

Skaun kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

“Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å skrive et språk brukerne våre forstår. Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis for brukerne våre.”

8. Ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte i Skaun kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre innbyggere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i kommunen bør meldes tjenestevei, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Hvis du vil varsle om noe, velger du selv om du vil bruke kommunens sentrale varslingsordning, eller om du vil varsle lokalt. Ordningen er trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn og for dem som varsler anonymt. Varslingsordningen verner også den det varsles om. Varslingsordningen skal fange opp varsler fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte. Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd eller brudd på etiske regler og HMS-regler.

Trykk her for å komme til vårt digitale avvikssystem

9. Lederansvar

Ledere i Skaun kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Leder skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse.

10. Personlig ansvar

Vi har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Tvilstilfeller i forbindelse med de etiske reglene må tas opp med nærmeste leder.