Vi har avsluttet prosjektet for denne gang, men jobber videre for at Ølsholmskjæret skal realiseres så fort som mulig.

I kommunestyret 06.02.24 ble det vedtatt at “ekstra bevilgning til aktivitetsparken avslås, det videre arbeidet med prosjektet settes i bero. Kommunedirektøren bes se på muligheten for å benytte eksterne tilskuddsmidler i forbindelse med utbyggingen av friluftsområdet på Ølsholmskjæret.”

Etablering av ny aktivitetspark

Skaun kommune planlegger å etablere en aktivitetspark ved idrettsanlegget i Buvika. Målgruppen for parken er alle fra 0-100 år, men med hovedfokus på barn og unge som ønsker å drive med egenorganisert fysisk aktivitet. Egenorganisert fysisk aktivitet foregår på utøverens egne premisser, ofte i tett tilknytning til natur.

Kommunen ser behovet for en naturlig møteplass med store grøntområder for kommunens innbyggere, på tvers av generasjoner. En aktivitetspark vil bidra til å fornyelse av bygda, et sosialt samlingssted for mennesker i alle aldre og økt fysisk aktivitet blant barn og unge som ønsker å delta i egenorganisert idrett.

Status

I utgangspunktet skulle aktivitetsparken stå ferdig i løpet av sommerhalvåret 2022. Detaljprosjektering av anlegget har pågått siden våren 2021. Høsten 2021 ble det utført geotekniske grunnundersøkelser rundt området for aktivitetsparken, for å sikre at områdestabiliteten er tilstrekkelig. Konklusjonen etter undersøkelsene er at stabiliteten ikke er tilstrekkelig for å etablere aktivitetsparken i planlagt område uten å gjennomføre stabiliserende tiltak. Hvilke tiltak som er best egnet må undersøkes videre, samt detaljprosjektertes. Tidspunkt for ferdigstillelse av parken er derfor foreløpig usikkert.

De geotekniske tiltakene vil få konsekvenser for prosjektets budsjett. Når prisen på tiltakene er kjent vil saken fremmes for kommunens politikere. De vil da bli bedt om å ta en beslutning om veien videre for prosjektet.

Foreløpig situasjonsplan

Grunnforhold og stabilitet

Det har tidligere blitt gjennomført både grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i området. Da disse viser lavt sikkerhetsnivå, er det behov for mer informasjon for å finne oppdatert sikkerhetsfaktor og status per i dag. Vår konsulent på geoteknikk har i likhet med uavhengig kontrollør vurdert at det er trygt å bo og oppholde seg her, forutsatt at det ikke skjer terrenginngrep i området.

Huseiere i området er informert og bedt om å kontakte kommunen dersom det oppstår oppsprekkinger i skråningen.

Kommunen har bestilt nye grunnundersøkelser for området.