Plan ID: 201313. Planområdet ligger like vest for Buvik sentrum, på et åpent høydedrag vest for Hammerdalen barnehage.

Formålet for planen er boligbebyggelse og planområdet omfatter 10,4 daa.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes: Skaun kommune, pb 74, 7358 BØRSA.

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kap. 15 må være framsatt for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.