I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Plan- og miljøutvalget i Skaun kommune, sak nr. 32/23, å legge forslag til detaljregulering for Snefugl gård ut til offentlig ettersyn og høring.

Planområdet befinner seg i Snøfuglvegen sørvest for Buvika sentrum, mellom boligfeltet i Snøfugllia og boligfelt på Nordlykkja og Illhaugen. Planområdet er en del av et større område avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og det planlegges for opptil 25 boenheter. 

Innspill

Eventuelle innspill eller merknader framsettes skriftlig innen 12.10.2023 og sendes: 

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa 

Du kan også sende innspill eller merknader på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.