Buvik skole

Rektor
Hans Joar Lervik
950 22 871
hans.joar.lervik@skaun.kommune.no

Skolesekretær - hovednummer
Sunniva Bøgeberg
957 10 818
sunniva.bogeberg@skaun.kommune.no

SFO-leder
Bente Sandø
918 59 514
bente.sando@skaun.kommune.no

SFO 1 | SFO 2 | SFO 3 og 4
915 26 789 | 947 86 348 | 913 96 521

Børsa skole

Rektor
Frode Buarø
959 04 806
frode.buaro@skaun.kommune.no

Skolesekretær - hovednummer
Katrine Fandin Letnes
957 10 830
katrine.fandin.letnes@skaun.kommune.no

SFO-leder
Sissel Strøm
481 29 697
sissel.strom@skaun.kommune.no

SFO
954 76 218 | 476 64 403