Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøringer og høringer

Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Endring i forslag til valg av meddommere 2021-2024

Valgutvalget vedtok i møte 06.07.20 endring i forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum i to uker. Frist for å komme med merknader er 23. juli 2020.

Oppstart reguleringsplan Tråsåvika camping

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde. Siden planområdet er utbygd vil også reguleringsplanen være en opprydding og tilpasning av plan til de faktiske forhold.

Planområdet er på ca 37 dekar og avgrensningen av området er vist på kartutsnittet under. Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen. Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplanTråsåvika camping

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Formannskapet vedtok 22. januar 2020 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 14.februar 2020.

1 | 2